به سوی فقه آسان و روزآمد

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران ـ پردیس قم