تأملی در مبانی و مفاد الزام و التزام در قراردادها

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید