بررسی فقهی خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس)

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی