نگاهی نو به ملاک حرمت ربا

نویسنده

استاد خارج فقه و اصول حوزة علمیة قم.