تروریسم سایبری

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‎شناسی، پژوهشگر در حقوق کیفری سایبری