قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، قم