اختلافها به مثابة دارایی

نویسنده

استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه علامه طباطبایی.