جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی

2 پژوهشگر.