امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.