پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی.