رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم.