تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.