مبانی‌ پرداخت دیه از بیت‌المال

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، پژوهشگر.