مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی