قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنّت

نویسنده

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی