فلسفه حق

نویسنده

دانشچوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه تربیت مدرس


دوره 1، شماره 3
زمستان 1383
صفحه 149-182