فلسفه حق

نویسنده

دانشچوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه تربیت مدرس

دوره 1، شماره 3
دی 1383
صفحه 149-182