جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی