نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام

نویسنده

. استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.