جرایم یقه‌سفیدی با نگاهی به آموزه‌های دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم