اوصاف قرارداد اختیار معامله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ