اوصاف قرارداد اختیار معامله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علم و فرهنگ