نقش وقف در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم