ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئلة شرط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید