ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئلة شرط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید