افشا و ارائه سند در حقوق انگلیس و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی مؤسسه تحصیلات عالی ابن‌سینای افغانستان