تصحیح و توجیه فقهی حقوقی توثیق اسناد تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس قم