بررسی هزینه‌های جرم با نگرشی اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد علوم اقتصادی