توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری