سد ذرائع و پیشگیری از بزهکاری در آموزه‌های اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران ـ پردیس قم