قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات غیرعمدی «با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران