نگاهی کارکرد‌گرایانه به قاعده فقهی اعراض

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز