بررسی فقهی شرط «تناسب دفاع و تعدی» در دفاع مشروع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی