تأثیر نسبی جنایت بر مرگ مجنیٌ‌علیه و مسئولیت ضارب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی