رویکردی اسلامی ـ انتقادی بر راهکار مقابله با آنومی از منظر دورکهیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی