نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه حضرت معصومه