نشوز زوج در فقه و حقوق خانواده جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر