حق کودک به آموزش در نظام بین‌المللی حقوق بشر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی