1. مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همه‌گیر با تاکید بر کرونا

صفحه 7-30

محمود حکمت نیا


2. ارزیابی حقوقی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران در همه‌گیری جهانی کووید19 (کرونا)

صفحه 30-54

امیر مقامی؛ علی اکبر جعفری ندوشن


3. امکان سنجی رفع مسئولیت مدنی ناقلان بیماریهای همه‌گیر (کرونا) در پرتو قاعده تحذیر

صفحه 123-156

حسین هوشمند فیروزآبادی


4. مطالعه تطبیقی پیشگیری از ورشکستگی شرکت تجاری در بحران عمومی با تاکید بر کرونا

صفحه 97-122

سیدعباس سیدی آرانی


5. ابعاد فقهی و حقوقی بیماری‌های واگیرِ خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

صفحه 157-180

احمد احسانی فر


6. عدم رعایت بهداشت در برابر بیماریهای همه‌گیر (کرونا) از نگاه فقه و حقوق

صفحه 7-30

اکبر محمودی


7. نظام مداخلات حمایتی دولت از گروههای آسیب پذیر در وضعیت های بحرانی و اضطراری با تاکید بر همه‌گیری کرونا

صفحه 181-204

سیداحمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری