دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و کامن لا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


2. ممنوعیت فقهی استفاده از سلاح هسته‌ای در شرایط اضطرار جنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

احمد احسانی فر


3. انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

مصطفی انصاری نسب؛ حسن مرادی؛ نجادعلی الماسی


4. نگاهی نو به مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز (طرح نظریة نوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

عبدالرافع عرب؛ حسن ره پیک


5. ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابائی دهکردی