دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تاثیر اکراه در قتل از ناحیه مقتول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1398

حمید مسجد سرائی؛ سهیل ذوالفقاری؛ سعید شیخ