شماره جاری: دوره 16، شماره 63، زمستان 1398 
4. مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع

صفحه 89-109

حمید ابهری؛ سمیه احسانی کرسیکلا


5. معماری شهری و مالکیت فضای فراتر از حد متعارف ارتفاع

صفحه 111-138

حمید رضا آرامی؛ محمود حکمت‌نیا؛ عزیز الله فهمیمی


6. روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان

صفحه 139-166

سید حسین فاطمی نژاد؛ علیرضا باریکلو


8. انتقال حقوق و تعهدات قراردادی با تاکید بر فقه امامیه

صفحه 191-215

مصطفی انصاری نسب؛ حسن مرادی؛ نجادعلی الماسی