1. بررسی مقایسه ای وضعیت رویکرد حقوقی متن باز و نظام حقوق مالکیت فکری در تحقّق قواعد فقهی نشر علم

دوره 18، شماره 68، بهار 1400، صفحه 151-188

جعفر نظام الملکی؛ سید حسن شبیری زنجانی


2. امکان سنجی حمایت کپی رایت از آثار بویایی در نظام کامن لا و رومی ژرمنی ، با نگاهی به حقوق ایران

دوره 17، شماره 67، زمستان 1399، صفحه 151-180

حسین روحانی؛ محمود حکمت نیا؛ سید یونس نورانی مقدم


3. استفاده از علامت تجاری در دعاوی نقض: شرطی استثنایی یا فراگیر

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 159-182

میرقاسم جعفرزاده؛ حسن لجم اورک


4. قواعد حاکم بر استثنائات حق اختراع، در چارچوب فقه امامیه

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 239-273

علیرضا عالی پناه؛ رسول آقاداداشی


5. نقدی بر استثناء مهندسی معکوس نرم افزارها در تحولات تقنینی ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 299-331

سید حسن شبیری زنجانی