1. شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 153-181

اسماعیل واهبی؛ سید علی ربانی موسویان


2. چارچوب های حقوقی حفظ امنیت پردازش داده های خصوصی (مطالعه ای تطبیقی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 209-232

محبوب افراسیاب؛ مهدی ناصر


3. راه‌کارهای توسعة قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 273-297

اسماعیل نعمت اللهی


4. شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 33-49

سام محمدی؛ محسن جعفری بهزادکلائی؛ سیدمرتضی شهیدی


5. نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 107-136

سید حسین فاطمی نژاد؛ علیرضا باریکلو


6. جنبه‌های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به‌عنوان تأمین مالی ازدواج

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 183-206

محمد صادقی؛ ابوالفضل احمدزاده


7. مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همه‌گیر با تاکید بر کرونا

دوره 17، شماره 64، بهار 1399، صفحه 7-50

محمود حکمت نیا


8. قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 213-235

رحیم پیلوار؛ حاتمه صفری


9. روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 133-161

سید حسین فاطمی نژاد؛ علیرضا باریکلو


10. انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 7-39

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


11. بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398

محمدمهدی مقدادی؛ محسن برهان مجرد


12. اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 169-192

علیرضا عالی پناه؛ الهام قدسی


13. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 41-67

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


14. تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 91-116

جلیل قنواتی؛ ابراهیم عبدی پور؛ مرضیه صفدری


15. مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


16. تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 117-143

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


17. بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 63-89

حامد صالحی علی آبادی؛ محمدحسن صادقی مقدم


18. مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی در حقوق ایران با شرکت ‌مدنی در حقوق فرانسه

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 7-34

سیدعباس سیدی آرانی


19. تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 35-56

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی


20. بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 41-69

محمد صالحی مازندرانی؛ ایمان صالح


21. بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی