1. شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 33-49

سام محمدی؛ محسن جعفری بهزادکلائی؛ سیدمرتضی شهیدی


2. جنبه‌های حقوقی و فقهی سنّت شاباش به‌عنوان تأمین مالی ازدواج

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 183-206

محمد صادقی؛ ابوالفضل احمدزاده


3. راه‌کارهای توسعة قلمرو عقد ضمان در فقه امامیه

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 273-297

اسماعیل نعمت اللهی


4. نظریه وضع طبیعی و تأثیر آن بر جنبش فمینیستی

دوره 17، شماره 65، تابستان 1399، صفحه 107-136

سید حسین فاطمی نژاد؛ علیرضا باریکلو


5. مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماریهای همه‌گیر با تاکید بر کرونا

دوره 17، شماره 64، بهار 1399، صفحه 7-50

محمود حکمت نیا


6. روایی و کارایی تبعیض مثبت در احقاق حقوق زنان

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 139-167

سید حسین فاطمی نژاد؛ علیرضا باریکلو


7. قلمروی آزادی اراده در ایجاد حقوق عینی جدید از منظر حقوق اموال و مالکیت و ثبت

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 217-241

رحیم پیلوار؛ حاتمه صفری


8. بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398

محمدمهدی مقدادی؛ محسن برهان مجرد


9. انواع غرامت های سلب مالکیت و قواعد ارزیابی آن در حقوق ایران و انگلیس

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 7-39

مهدی منتظری؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ عباس قاسمی حامد


10. اصل یا مستثنا بودن مشروعیت عقود مشارکتی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 169-192

علیرضا عالی پناه؛ الهام قدسی


11. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی معاملات درون بازی‌های مجازی

دوره 16، شماره 61، تابستان 1398، صفحه 41-67

ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح


12. تبیین دامنه تاثیر قاعده احسان

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 117-143

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


13. مسئولیت مدنی ناشی از تولید ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی خودمختار

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 231-258

محمود حکمت نیا؛ مرتضی محمدی؛ محسن واثقی


14. بررسی تطبیقی کفایت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران، مصر و کامن لا

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 63-89

حامد صالحی علی آبادی؛ محمدحسن صادقی مقدم


15. تحلیل ویژگی‌ها و ماهیت تضامین شخصی بورسی

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 91-116

جلیل قنواتی؛ ابراهیم عبدی پور؛ مرضیه صفدری


16. مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی در حقوق ایران با شرکت ‌مدنی در حقوق فرانسه

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 7-34

سیدعباس سیدی آرانی


17. تحلیل فقهی صحت شرکت اعمال از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 35-56

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمد صادق طباطبایی


18. بررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 41-69

محمد صالحی مازندرانی؛ ایمان صالح


19. بازشناسی عدالت معاوضی از دیدگاه مطلوبیت‌گرایی

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 7-39

یدالله دادگر؛ عبدالرضا علیزاده؛ محمود زمانی