1. فرمان ضد مهاجرتی ترامپ، رئیس جمهورامریکا، در ترازوی حقوق داخلی و بین المللی

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 221-250

محمدمهدی سیفی؛ خیراله پروین


2. ترابط حقوق شهروندی و مبانی آن با حقوق نفت و گاز در ایران

دوره 15، شماره 58، پاییز 1397، صفحه 119-144

سید علی محمد یثربی؛ سینا رازقیان


3. محدودیت‌های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین‌المللی

دوره 13، شماره 50، پاییز 1395، صفحه 157-179

سیدحسین ملکوتی؛ علیرضا ناصری؛ مرتضی قاسم آبادی


4. بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر

دوره 12، شماره 47، زمستان 1394، صفحه 33-50

اکبر طلابکی؛ فیروز اصلانی


5. بازخوانی بنیان‌های فلسفی نظریه نسبیت در حقوق شهروندی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 65-95

محمد جواد جاوید