1. ماهیت حقوقی تعهد «دریافت یا پرداخت» و اعتبار آن در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

دوره 16، شماره 63، زمستان 1398، صفحه 37-67

محمد ساردوئی نسب؛ پیمان آقابابائی دهکردی


2. بررسی فقهی ـ حقوقی تعهدات تخییری

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 69-95

امین حسنوند؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی