1. ابعاد فقهی و حقوقی آزادی عقیده

دوره 18، شماره 69، شهریور 1400

حسین جوان آراسته


2. سب النبی‌، جرمی مستقل یا مصداقی از جرم ارتداد

دوره 18، شماره 68، خرداد 1400، صفحه 213-231

محمد علی حاجی ده آبادی؛ رحمان صبوحی؛ مهدیه مهدیزاد پایدار


3. بازپژوهی مجازات سابّ‌الامام

دوره 11، شماره 40، خرداد 1393، صفحه 39-70

احمد حاجی‌ده‌آبادی؛ عباس نوری