1. ملاحظات اخلاقی در روش‌های تولید و کاربرد حیوانات تراریخته

دوره 14، شماره 52، بهار 1396، صفحه 163-199

مهدی معلی؛ سیدنیما حسینی


2. اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه

دوره 13، شماره 51، زمستان 1395، صفحه 103-128

اسماعیل نعمت اللهی


3. منشأ الزام در احکام فقهى و شرعی

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 67-87

عنایت شریفی


4. ماهیّت فقه سیاسی

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 153-177

سیدسجاد ایزدهی


5. مبانی فقهی ممنوعیت و جرم‌انگاری در قلمروی اخلاق زیستی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1393، صفحه 119-140

محمدرضا رهبرپور