1. مبانی فقهی قاعده تخفیف و مسامحه در مجازاتهای حدی و تعزیری

دوره 16، شماره 60، بهار 1398، صفحه 167-190

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری


2. پدرسالاری کیفری؛ مفهوم، انواع، مشروعیت و مصادیق آن در حقوق کیفری

دوره 12، شماره 45، تابستان 1394، صفحه 67-106

جعفر یزدیان جعفری؛ الهه خیرمند