1. بررسی فقهی و حقوقی قتل با فعل غیر مادی(غیراصابتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1399

عبدالامیر نیسی؛ فرج الله براتی؛ سید جاسم پژوهنده


2. تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، پاییز 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


3. گستره شناسی استثنای دم در ادله اکراه، اضطرار، تقیه و حرج

دوره 16، شماره 62، پاییز 1398، صفحه 7-27

ابوالقاسم علیدوست؛ محمد جعفری