1. مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس

دوره 17، شماره 64، بهار 1399، صفحه 205-226

علی محمدی جورکویه


2. ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

دوره 15، شماره 59، زمستان 1397، صفحه 123-138

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان


3. عناصر ر‌هزن و مؤلفه‌های فهم صحیح تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در اسلام با تاکید بر دیدگاه های آیت الله معرفت

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 79-105

مجمد عرب صالحی؛ سعید متقی فر


4. تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 7-29

علی محمدی جورکویه


5. تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، بهار 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای