کلیدواژه‌ها = دیه
تعیین مسئولیت اشتراک در قتل

دوره 17، شماره 66، مهر 1399، صفحه 183-207

علی محمدی جورکویه؛ محسن کرانی


مسئولیت ناشی از انتقال بیماری واگیر و ویروس

دوره 17، شماره 64، اردیبهشت 1399، صفحه 205-226

علی محمدی جورکویه


ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

دوره 15، شماره 59، اسفند 1397، صفحه 123-138

عباس نیازی؛ علیرضا یزدانیان


تخییری یا تعیینی‌بودن حق قصاص

دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 7-29

علی محمدی جورکویه


تأملی در قاعده «دیه شکستگی استخوان‌ها»

دوره 12، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 31-65

حسینعلی بای