1. کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 133-159

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد


2. حکمت‌های کیفر در نظام جزایی اسلام

دوره 13، شماره 48، بهار 1395، صفحه 91-125

غلامرضا پیوندی