1. ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت‌ها از منظر فقه امامیه

دوره 15، شماره 57، تابستان 1397، صفحه 7-42

محسن اسماعیلی؛ سید علی اصغر رحیمی