1. کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان

دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صفحه 133-159

غلامرضا پیوندی؛ سید علیرضا میربد